The University of Michigan Department of Biostatistics Working Paper Series

Most Popular Papers *

PDF

VARYING INDEX COEFFICIENT MODELS
Shujie Ma and Peter Xuekun Song

PDF

Score Test Variable Screening
Sihai Dave Zhao and Yi Li

PDF

Variable Selection with False Discovery Control
Kevin He, Yanming Li, Ji Zhu, Hongliang Liu, Jeffrey E. Lee, Christopher I. Amos, Terry Hyslop, Jiashun Jin, Qinyi Wei, and Yi Li

PDF

Covariance-Enhanced Discriminant Analysis
Peirong Xu, Ji Zhu, Lixing Zhu, and Yi Li

PDF

Set-based Tests for Genetic Association in Longitudinal Studies
Zihuai He, Min Zhang, Seunggeun Lee, Jennifer A. Smith, Xiuqing Guo, Walter Palmas, Sharon L.R. Kardia, Ana V. Diez Roux, and Bhramar Mukherjee

PDF

Selection of Latent Variables for Multiple Mixed-Outcome Models
Ling Zhou, Huazhen Lin, Xin-Yuan Song, and Yi Li

* Based on the average number of full-text downloads per day since the paper was posted.